Disclaimer website Ko & Lies

Voor deze site gelden de volgende regels en voorwaarden

1. Akkoordverklaring
Door het bezoeken van de Website van Ko & Lies of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze Website gaat u akkoord met deze Website-Voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de Website van Ko & Lies niet te bezoeken.

2. Wijziging Website en voorwaarden
Ko & Lies behouden zich het recht voor de Website-Voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

3. Doel Website
Ko & Lies beogen met deze Website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Daarnaast bieden Ko & Lies op de Website aanvullende informatie over diverse onderwerpen. De Website geeft geen advies. Ko & Lies streven naar correcte informatievoorziening via hun Website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

4. Aansprakelijkheid
Ko & Lies sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website.

  1. Aan de inhoud van de website wordt uiterste zorg besteed met betrekking tot betrouwbaarheid en actualiteit; onjuistheden kunnen echter voorkomen.
  2. Ko & Lies zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die via haar voorzieningen op Internet kan worden geraadpleegd.
  3. Ko & Lies zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten.
  4. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleent.
  5. Ko & Lies zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de beschikbaar gestelde informatie, onvoldoende werking van de geboden functionaliteiten of als gevolg van problemen veroorzaakt door storingen in de technische voorzieningen.

5. Intellectuele eigendom
Op de Website van Ko & Lies rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van Ko & Lies is. Ko & Lies behouden alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handels-naamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Ko & Lies.

6. Reikwijdte gebruiksrecht
Ko & Lies verlenen zakelijke Website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze Website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken, met uitzondering van afbeeldingen cq foto's. Voor niet-zakelijke Website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

7. Gastenboek op de Website
Op delen van de Website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een gastenboek. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan de Website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de Website of van Ko & Lies. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

8. Hyperlinks
De Website van Ko & Lies verwijst door middel van een hyperlink naar andere Websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Ko & Lies zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Ko & Lies gelieerd zijn aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

9. Privacy
Ko & Lies verwerken persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10. Nederlands recht en Nederlandse rechter
Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement 's-Gravenhage.

11. Tot besluit: Misstanden.
Gebruikers worden gestimuleerd vormen van misbruik op onze website of op Internet te melden aan daartoe ingerichte meldpunten, zoals:

  1. Meldpunt kinderporno op het Internet
  2. Meldpunt discriminatie op het Internet
  3. Meldpunt overig illegaal materiaal op het Internet


update: 11-02-2005